• Home
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • Κώστας Μπάρκας για τη ρύθμιση των δανείων του πρώην ΟΕΚ με επιδοτούμενο επιτόκιο.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κώστας Μπάρκας για τη ρύθμιση των δανείων του πρώην ΟΕΚ με επιδοτούμενο επιτόκιο.

Ερώτηση προς τους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικονομικών κατέθεσαν Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ των οποίων και ο π. Υφυπουργός Εργασίας, Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Νομού Πρέβεζας, Κώστας Μπάρκας, που αφορά στη ρύθμιση δανείων που ελήφθησαν με επιδοτούμενο επιτόκιο μέσω του τέως Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ).
Ειδικότερα, η νέα κυβέρνηση έχει αναστείλει την έκδοση Υπουργικής Απόφασης που προβλέπεται βάσει του Νόμου 4618/2019, που ψήφισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με σκοπό την οικονομική ελάφρυνση των δανειοληπτών του τέως ΟΕΚ. Η μη έκδοση Υπουργικής Απόφασης από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο απώλειας κατοικίας για δανειολήπτες που θα βρεθούν σε αδυναμία αποπληρωμής των δανείων τους προς τις ανώνυμες τραπεζικές εταιρείες. Να σημειωθεί ότι το πρόβλημα των δανειοληπτών του τέως ΟΕΚ με επιδοτούμενο επιτόκιο αφορά δεκάδες χιλιάδες οικογένειες.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με Υπουργική Απόφαση της Υπουργού Εργασίας έδωσε τη δυνατότητα στους δανειολήπτες, που έλαβαν δάνεια από ίδια κεφάλαια του πρώην Ο.Ε.Κ., να τα ρυθμίσουν με ευνοϊκούς όρους. Τα συγκεκριμένα δάνεια αφορούν κεφάλαια του ίδιου του Οργανισμού, τα οποία προέρχονταν από τις εισφορές των ίδιων των εργαζομένων. Η εν λόγω ρύθμιση ήρθε να δώσει «ανάσα» σε πάνω από 80.000 οικογένειες σε όλη τη χώρα.
Ταυτόχρονα, πέρα από τη συγκεκριμένη κατηγορία, υπάρχει και μια άλλη μεγάλη κατηγορία, που ενώ το εγκριτικό του δανείου τους, το πήραν από τον Οργανισμό, ο ΟΕΚ εν συνεχεία τους παρέπεμψε για τη χορήγησή του από συμβεβλημένες με αυτόν τράπεζες. Με το νόμο 4618/2019 Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ εισήγαγε διάταξη αναφορικά με την ρύθμιση των δανείων του πρώην Ο.Ε.Κ.. με επιδοτούμενο επιτόκιο. Ειδικότερα, παρέχεται η εξουσιοδότηση, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ να μπορούν να επιδοτούνται οι τοκοχρεωλυτικές δόσεις των δανείων που χορηγήθηκαν σε εργαζομένους από ανώνυμες τραπεζικές εταιρίες με επιδότηση του επιτοκίου από τον πρώην ΟΕΚ. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται τα κριτήρια ένταξης στην επιδότηση (όπως ιδίως το εισόδημα, η αξία της κύριας κατοικίας και της συνολικής ακίνητης περιουσίας και το ύψος των καταθέσεων), τα ποσοστά επιδότησης της έντοκης τοκοχρεωλυτικής δόσης, τα μέγιστα ποσά της επιδοτούμενης δόσης και η μέγιστη διάρκεια της επιδότησης ανά κλίμακες οφειλής και κάθε άλλο αναγκαίο διαδικαστικό και λεπτομερειακό ζήτημα για την υλοποίηση της προβλεπόμενης επιδότησης.
Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αφενός, έχει αναστείλει την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης, αφετέρου δεν υπάρχει και κάποιο σχετικό χρονοδιάγραμμα έκδοσης της σχετικής Απόφασης, με αποτέλεσμα να παραμένουν σε αγωνία για την τύχη των κατοικιών τους χιλιάδες δανειολήπτες του πρώην ΟΕΚ.
Ακολουθεί αναλυτικά η Ερώτηση:
Αθήνα 18 Οκτωβρίου 2019

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

•Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων

•Οικονομικών

Θέμα: «Ρύθμιση δανείων που ελήφθησαν μέσω του τέως Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) με επιδοτούμενο επιτόκιο»

Με την υπ’αριθμ 52246/3173/2018 (ΦΕΚ 539/Β/16-02-18)Υπουργική Απόφαση, που υπεγράφη από την Υπουργό Εργασίας της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, κα Αχτσιόγλου, δόθηκε στους δανειολήπτες, που έλαβαν δάνεια από ίδια κεφάλαια του πρώην Ο.Ε.Κ., η δυνατότητα να τα ρυθμίσουν με ευνοϊκούς όρους. Τα συγκεκριμένα δάνεια αφορούν κεφάλαια του ίδιου του Οργανισμού, τα οποία προέρχονταν από τις εισφορές των ίδιων των εργαζομένων. Η εν λόγω ρύθμιση ήρθε να δώσει «ανάσα» σε πάνω από 80.000 οικογένειες σε όλη τη χώρα.
Εκτός όμως από αυτήν την κατηγορία δανειοληπτών του ΟΕΚ , υπάρχει και μια άλλη μεγάλη κατηγορία, που ενώ το εγκριτικό του δανείου τους, το πήραν από τον Οργανισμό, ο ΟΕΚ εν συνεχεία τους παρέπεμψε για τη χορήγησή του από συμβεβλημένες με αυτόν τράπεζες.
Στο δανειοδοτικό αυτό πρόγραμμα είχαν δικαίωμα υπαγωγής οι μισθωτοί και συνταξιούχοι που είχαν αποδώσει εισφορές μέσω του φορέα ασφάλισής τους υπέρ του ΟΕΚ, με ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα από 6.457 € και πάνω, καθώς και οι πολύτεκνοι που δεν επιθυμούσαν να συμμετέχουν στο ειδικό πρόγραμμα πολυτέκνων για τη χορήγηση άτοκου δανείου αγοράς κατοικίας .
Τα δάνεια χορηγήθηκαν από στεγαστικά κεφάλαια των τραπεζών και εξοφλούνται σε 15 χρόνια, σε μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις.
Ο ΟΕΚ επιδοτεί το επιτόκιο αυτών των δανείων για 9 χρόνια παράλληλα με το Δημόσιο που επιδοτεί το ίδιο επιτόκιο για 7,5 χρόνια.
Για τα επόμενα 6 έτη μέχρι την αποπληρωμή, το επιτόκιο βαρύνει εξολοκλήρου τον δανειολήπτη με συνέπεια η μηνιαία δόση του δανείου να αυξάνεται σημαντικά σε μία δύσκολη οικονομικά συγκυρία.
Σημειώνεται επιπλέον ότι επειδή ήταν 15ετούς εξόφλησης, η μηνιαία δόση των δανείων αυτών, ήδη αφορούσε σε μεγάλα ποσά χρημάτων.
Στα εν λόγω δάνεια δόθηκε η δυνατότητα επέκτασης του χρόνου αποπληρωμής (με μεγάλη επιβάρυνση από προστιθέμενους τόκους στο αρχικό κεφάλαιο) σύμφωνα με τον Ν. 4305/14 (άρθρο 55), θέτοντας ωστόσο τον όρο ότι οι δανειολήπτες δεν πρέπει να έχουν ληξιπρόθεσμη οφειλή έξι (6) μηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις κατά την ημερομηνία αίτησης η οποία έπρεπε να υποβληθεί έως 31/12/2015, ενώ δύναται με Υπουργική Απόφαση να παραταθεί η προθεσμία αυτή.
Σύμφωνα με την απάντηση της Υπουργού Εργασίας, της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ κας Αχτσιόγλου Έφη, στην υπ αρ. πρωτ.3580/15-2-2018 ερώτηση που είχα καταθέσει παλαιότερα, αναφορικά με την ρύθμιση Δανείων από τον τέως ΟΕΚ, είχε γνωστοποιήσει ότι στον ΟΑΕΔ είχε συσταθεί Ομάδα εργασίας, με αντικείμενο την υποβολή προτάσεων για τη ρύθμιση οφειλών δικαιούχων δανειοληπτών εξ ιδίων κεφαλαίων του καταργηθέντος ΟΕΚ.
Η συγκεκριμένη Ομάδα εργασίας πέραν του αντικειμένου που της είχε ανατεθεί, είχε αναλάβει να συγκεντρώσει και να επεξεργαστεί όλα τα στοιχεία που αφορούν τα δάνεια που χορηγήθηκαν από τις Τράπεζες στα πλαίσια του προγράμματος επιδότησης επιτοκίου, ώστε να υποβληθούν προτάσεις σε συνεργασία με τις Τράπεζες, ευνοϊκών ρυθμίσεων για την διευκόλυνση των δανειοληπτών.
Με το νόμο 4618/2019 «Κύρωση των επιμέρους συμβάσεων για τα έργα V και VI της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας και άλλες διατάξεις», παράγραφος 1, άρθρο εικοστό πέμπτο, η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ εισήγαγε διάταξη αναφορικά με την ρύθμιση των δανείων του τ. Ο.Ε.Κ.. με επιδοτούμενο επιτόκιο.
Ειδικότερα, παρέχεται η εξουσιοδότηση, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ (ο οποίος κατέστη καθολικός διάδοχος του καταργηθέντος ΟΕΚ, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 4144/2013), να μπορούν να επιδοτούνται οι τοκοχρεωλυτικές δόσεις των δανείων που χορηγήθηκαν σε εργαζομένους από ανώνυμες τραπεζικές εταιρίες με επιδότηση του επιτοκίου από τον τ. ΟΕΚ, δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 2 του ν. 2116/1993 και 37 του ν. 2224/1994. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται τα κριτήρια ένταξης στην επιδότηση (όπως ιδίως το εισόδημα, η αξία της κύριας κατοικίας και της συνολικής ακίνητης περιουσίας και το ύψος των καταθέσεων), τα ποσοστά επιδότησης της έντοκης τοκοχρεωλυτικής δόσης, τα μέγιστα ποσά της επιδοτούμενης δόσης και η μέγιστη διάρκεια της επιδότησης ανά κλίμακες οφειλής και κάθε άλλο αναγκαίο διαδικαστικό και λεπτομερειακό ζήτημα για την υλοποίηση της προβλεπόμενης επιδότησης.
Επειδή η Κυβέρνησή ΣΥΡΙΖΑ, έδειξε για μια ακόμα φορά το κοινωνικό της πρόσωπο με την ρύθμιση των δανείων που ελήφθησαν τόσο απευθείας από τον Ο.Ε.Κ.. όσο και αυτά με επιδοτούμενο επιτόκιο.
Επειδή το πρόβλημα των δανειοληπτών μέσω τ. Ο.Ε.Κ. με επιδοτούμενο επιτόκιο αφορά δεκάδες χιλιάδες οικογένειες.
Επειδή από την υλοποίηση αναμένεται να ωφεληθούν δανειολήπτες που εξακολουθούν να οφείλουν και οι οποίοι, σε περίπτωση αδυναμίας αποπληρωμής των δανείων τους προς τις ανώνυμες τραπεζικές εταιρίες, θα αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο απώλειας της κατοικίας τους.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

Προτίθενται να εκδώσουν άμεσα την Υπουργική Απόφαση, που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του εικοστού πέμπτου άρθρου του Νόμου 4618/2019, που ψήφισε η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για την οικονομική ελάφρυνση των δανειοληπτών που έλαβαν δάνεια μέσω τ. Ο.Ε.Κ. με επιδοτούμενο επιτόκιο και αν ναι ποιο το χρονοδιάγραμμα έκδοσης αυτής;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Βαρδάκης Σωκράτης
Αλεξιάδης Τρύφων
Αραχωβίτης Σταύρος
Αχτσιόγλου Έφη
Γιαννούλης Χρήστος
Γκαρά Αναστασία
Γκιόλας Ιωάννης
Ζεϊμπέκ Χουσεΐν
Ηγουμενίδης Νικόλαος
Θραψανιώτης Μανόλης
Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω)
Κασιμάτη Νίνα
Καφαντάρη Χαρά
Μαμουλάκης Χαράλαμπος
Μάρκου Κώστας
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μιχαηλίδης Ανδρέας
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Μπουρνούς Ιωάννης
Παπανάτσιου Κατερίνα
Σαντορινιός Νεκτάριος
Σαρακιώτης Ιωάννης
Σκουρολιάκος Παναγιώτης
Σκουρλέτης Παναγιώτης (Πάνος)
Σκούφα Μπέττυ
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Τσίπρας Γεώργιος
Χρηστίδου Ραλλία
Ψυχογιός Γεώργιος

Ακολουθήστε το arta2day.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Related posts

Βράβευση των αριστούχων των Πανελλαδικών Εξετάσεων, από τον Δήμο Αρταίων

Κώστας Παππάς

Δήλωση Όλγας Γεροβασίλη σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος 112

Κώστας Παππάς

Συνάντηση δημάρχου Πρέβεζας με το ΔΣ της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων

Κώστας Παππάς

Ο ιστότοπος arta2day.gr, όπως οι περισσότεροι ιστότοποι, χρησιμοποιεί μικρά αρχεία που λέγονται cookies τα οποία μας βοηθούν να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησής σας.. Αν απενεργοποιήσετε τα cookies που χρησιμοποιούμε, αυτό μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπο μας.. Αποδοχή Περισσότερα..